Go to Top
หมวดหมู่.

mobile app

Tag : ทั้งหมด

Mobile App สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง

2022/09/30
นอกเหนือจากระบบงานบริหารข้อมูลแล้ว ยังมีแอพพลิเคชั่นของผู้ปกครองที่ไว้สำหรับการติดต่อครูประจำชั้น ดูผลการเรียนการเข้า/ออกโรงเรียนของบุตรหลาน และรับ...

การบ้าน

2022/05/26
แสดงข้อมูลรายการของการบ้านต่างๆโดยแยกเป็นวิชา เวลาที่เริ่มสั่งและวันที่ส่งการบ้าน โดยผู้สร้างการบ้านคือครูประจำวิชาต่างๆ

ผลการเรียน

2022/05/26
แสดงข้อมูล ผลการเรียนต่างๆเช่น คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น

ข้อมูลของนักเรียน

2022/05/26
แสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนของเรา