Go to Top

Demy App-1

Demy App

คือ แอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการระบบนักเรียน, ระบบฐานข้อมูลอาจารย์, ระบบวิชาเรียน, ระบบวัดผลประเมินผล, ระบบประเมินการเรียนรู้,ระบบรายงานทางวิชาการ, ระบบฐานข้อมูลผู้ปกครอง, ระบบเช็คชื่อ, ระบบตารางสอน, ระบบรับสมัครนักเรียน, ระบบปฏิทินโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งระบบฯทั้งหมดนี้ได้ถูกเก็บไว้ ในแอพพลิเคชั่น Demy App เพียงหนึ่งเดียว ทำให้การจัดการงานในส่วนต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เราจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ไว้บน Cloud Server ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น Demy App ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มี Internet ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ฟีเจอร์ของระบบ Demy

ระบบงานประเมิน

ระบบงานวิชาการ

ระบบการเงิน

ระบบสำหรับ อ.ประจำชั้น

ระบบงานทะเบียน

ระบบสำหรับ อ.ประจำวิชา

ระบบผู้ปกครอง

ระบบผู้บริหาร

ระบบงานทั่วไป

โมบาย แอพพลิเคชั่น

ระบบงานกิจการนักเรียน

ระบบรับสมัครออนไลน์

ตัวอย่างระบบต่าง ๆ ใน Demy-1 ตัวอย่างระบบต่าง ๆ ใน Demy-2

ตัวอย่างระบบต่าง ๆ ใน Demy

ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียน
ประกอบไปด้วยระบบงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักเรียนทั้งที่กำลังศึกษาอยู่จบการศึกษา หรือที่ผ่านมาทั้งหมด

ตัวอย่างหน้าบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา
-1 -2
-1 -2

ตัวอย่างหน้าการบันทึกคะแนนของอาจารย์ประจำวิชา

ตัวอย่างหน้ารายละเอียดการบ้านและงานที่อาจารย์ประจำวิชากำหนดให้
-1 -2

ระบบการจัดการข้อมูล สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง

ประกอบไปด้วย Dashboard เพื่อดูรายงานสรุปในแต่ละวัน, หน้าข้อมูลส่วนตัว, หน้ารายการการบ้านหรืองานจากอาจารย์ ประจำวิชา, หน้าข่าวสารจากอาจารย์ประจำชั้น, หน้าการแจ้งลาและประวัติการลา
-1

ประสบการณ์จากผู้ใช้

“ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว“

โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์
ประสบการณ์จากผู้ใช้-1

ช่วยพัฒนา

ช่วยเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ลดงานต่างๆของครูและผู้บริหาร

ลดกระดาษ

เราจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของดิจิทัลทำให้ลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 70 %

สะดวกรวดเร็ว

โปรแกรมถูกจัดเก็บบน Cloud Server ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มี Internet

เสถียรและปลอดภัย

Cloud Server เราตั้งอยู่บนผู้ให้บริการระดับโลก เช่น Digital Ocean, AWS ซึ่งสามารถมั่นใจถึงความเสถียรและปลอดภัยได้

รายงาน

เรามีรายการสำหรับผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ครู และสำหรับ ผู้ปกครองอย่างครบถ้วน