Go to Top

Mobile App สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง

mobile app

2022/09/30
-20220930152533
นอกเหนือจากระบบงานบริหารข้อมูลแล้ว ยังมี
แอพพลิเคชั่นของผู้ปกครองที่ไว้สำหรับการติดต่อ
ครูประจำชั้น ดูผลการเรียนการเข้า/ออกโรงเรียน
ของบุตรหลาน และรับข่าวสารของโรงเรียน